Nifer achosion coronafeirws Cymru yn dal i leihau


, Nifer achosion coronafeirws Cymru yn dal i leihau

Image caption

Dr Andrew Goodall yn siarad yn y gynhadledd i’r wasg ddyddiol ddydd Iau

Mae nifer y bobl sy’n cael triniaeth am coronafeirws yng Nghymru yn dal i leihau, yn ôl prif weithredwr y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

Dywedodd Dr Andrew Goodall wrth y gynhadledd i’r wasg ddyddiol ddydd Iau fod 2,200 o welyau acíwt yn wag mewn ysbytai ar draws Cymru, gyda 1,000 o bobl yn cael triniaeth am coronafeirws ar hyn o bryd.

Ychwanegodd fod 62% o welyau gofal dwys yn wag ar draws y wlad hefyd.

Tra bod system olrhain y feirws wedi dod i rym yn Lloegr a’r Alban ddydd Iau, dywedodd Dr Goodall bod Cymru yn barod i gyflwyno cynllun tebyg yma erbyn 1 Mehefin.

Clywodd y gynhadledd fod Llywodraeth Cymru wedi recriwtio 600 o bobl ar gyfer y gwaith o olrhain a chyswllt yng Nghymru, ond y bydd angen 1,000 o staff yn y pendraw.

Ychwanegodd Dr Goodall nad oedd angen y rhif hwnnw o’r cychwyn cyntaf.

Dywedodd eu bod wedi llwyddo i ddefnyddio staff sydd eisoes yn gweithio o fewn y gyfundrefn gwasanaethau cyhoeddus.

“Byddwn yn disgwyl i nifer y bobl sy’n cael eu cyflogi i gynyddu gyda’r galw,” meddai.

Yn ôl Dr Andrew Goodall, mae’n bwysig hefyd fod y gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn cymryd hi gam wrth gam wrth ddychwelyd i “drefn mwy arferol” o waith.

Dywedodd fod ei ddiffiniad ef o hyn yn cynnwys ailddechrau “lefel o gyfeirio cleifion canser” a chynnydd yn nifer yr achosion brys.

Roedd Dr Goodall yn credu y byddai’n “cymryd rhai wythnosau a misoedd” er mwyn gweld cynnydd go iawn yn y sefyllfa.

GIG ‘dal ar agor’

Mae pryder o hyd nad yw pobl sydd angen cymorth meddygol yn cyflwyno’u hunain i’r gwasanaeth iechyd.

Dywedodd Dr Goodall fod nifer y defnyddwyr o wasanaethau adrannau brys wedi gostwng yn sylweddol – tua thraean yn is na’r un adeg y llynedd.

Roedd yna ostyngiad sylweddol o’r defnydd ymysg plant a phobl ifanc – gyda tua 60% yn llai yn derbyn triniaethau o gymharu gyda’r un adeg flwyddyn yn ôl.

Niferoedd gofal critigol yr isaf ers mis Mawrth

Dywedodd Dr Goodall fod llawer o awdurdodau lleol yn gweld llai na phum achos newydd o Covid-19 y dydd bellach.

Esboniodd fod y nifer o achosion newydd wedi bod yn gostwng ers dechrau mis Ebrill, “er ein bod yn cynnal ddwywaith cymaint o brofion”.

Ychwanegodd fod y mwyafrif o bobl oedd wedi dal yr haint heb fod angen triniaeth mewn ysbyty.

Dywedodd: “Mae 44 o bobl yn derbyn gofal critigol am coronafeirws – mae hyn yn is na’r wythnos diwethaf a’r isaf ers 27 Mawrth.”BBC News

Leave a Reply