Gyda’n gilydd o bell: 10 perfformiad ar-lein i godi calon


Band Pres LlareggubImage copyright
Band Pres Llareggub

Wrth i bobl ar draws y byd aros yn eu tai, mae corau, bandiau a grwpiau cerdd adnabyddus wedi darganfod ffyrdd newydd o’n diddanu.

Ar raglen Bore Cothi heddiw ar Radio Cymru fe wnaeth y cyfansoddwr Richard Vaughan gyhoeddi manylion prosiect Cerddwn Drwy’r Tywyllwch, sef ymgais i greu rhith-gôr enfawr ar draws Cymru.

Mae digon o gyfle i fwynhau perfformiadau gwych wedi bod hyd yma. Dyma 10 fydd yn codi gwen, y cyfan wedi eu recordio o bell.

Band Pres Llareggub

Ym mis Mai fe fydd hi’n 20 mlynedd ers i’r Super Furry Animals ryddhau Mwng – eu halbym wnaeth gyrraedd y siartiau Prydeinig yn 2000.

I nodi hynny, ac er mwyn dod ac offerynwyr o bob oed at ei gilydd, mae Band Pres Llareggub wedi cynhyrchu fersiwn unigryw o Ysbeidiau Heulog.

Côr CF1

Mae Baba Yetu yn un o ganeuon adnabyddus côr CF1, a’r fersiwn drawiadol yma wedi ei recordio tra bod yr aelodau ar wahân.

Yn ôl Eilir Owen Griffith, arweinydd y côr: “Roedden ni eisiau gwneud rhywbeth i ddod â phawb ynghyd unwaith eto – nid yn unig i ganu, ond hefyd i ddiolch i’r rheiny sy’n gweithio mor galed bob dydd i’n cadw ni’n ddiogel.”

Bwncath

Roedd Bwncath wedi bwriadu bod yn brysur yn gigio mewn gwyliau cerddorol ar draws yr haf, yn enwedig ar ôl rhyddhau eu hail albwm ym mis Mawrth.

Ond fel perfformwyr eraill mae’r band wedi gorfod addasu. Bydd y fersiwn hudolus yma o Aberdaron, gafodd ei recordio fel rhan o Sesiynau Tŷ Radio Cymru, yn siŵr o’ch gwneud yn awyddus i weld y band yn perfformio’n fyw ar y cyfle cyntaf posib.

Lewys

Mae Lewys yn fand ifanc arall oedd yn disgwyl perfformio ar draws y wlad eleni, ond dyw hynny heb eu hatal rhag cyhoeddi cerddoriaeth newydd.

Cafodd y fersiwn aml-gamera yma o’u sengl Hel Sibrydion ei recordio yng nghartrefi’r aelodau.

Côrdydd

Dyma rhith-gôr arall sydd wedi cyfuno lleisiau o bell yn fedrus, y tro hwn gyda pherfformiad o’r gân anthemig O Gymru gyda Caryl Parry Jones.

Dyhead y côr yw “bydd y gân yn cynnig gobaith i Gymru ac yn nodi’r wlad fel ein heulwen wrth i bawb obeithio y daw eto haul ar fryn.”

The Welsh of the West End

Steffan Rhys Hughes ddaeth â’r criw yma o sêr ifanc y byd sioeau cerdd at ei gilydd, ac mae’r perfformiadau wedi eu gwylio degau o filoedd o weithiau yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Mae’r perfformiad dwyieithog yma o gân o sioe gerdd The Greatest Showman yn cynnwys lleisiau cyfarwydd Mared Williams, Sophie Evans, Tom Hier a mwy.

Côr Ieuenctid Môn

Cafodd y perfformiad yma gan Gôr Ieuenctid Môn ei gyhoeddi i dudalen Facebook Côr-Ona, sydd wedi dal dychmyg a chynnig adloniant i filoedd yn ystod y cyfnod o hunan ynysu.

Dyma berfformiad o bell o Yn y Bore gan Ryan Davies.

Ensemble Cambrica

Fe ddaeth y perfformiad uchelgeisiol hwn ag offerynwyr cerddorfaol ynghyd ar-lein i berfformio Calon Lan ac mae’r canlyniad yn wefreiddiol.

Nid dyma’r tro olaf byddwn yn clywed Calon Lan wedi ei pherfformio o bell chwaith. Mae Rhys Meirion wrthi’n dod ag aelodau Côr Ona at ei gilydd i’w chanu ar raglen arbennig fydd ar S4C ym mis Mai.

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC wedi bod yn brysur hefyd, gan gyhoeddi perfformiadau sy’n llawn dychymyg o gartrefi eu cerddorion. Mae eu cynllun ‘Gwnewch Offeryn’ yn annog pobl i greu offerynnau cerdd o ddeunyddiau sydd o gwmpas y tŷ.

Côr y Gleision

Mae corau’r brifddinas wedi bod yn brysur! Tra bod Geraint Thomas yn cwblhau ei her seiclo er mwyn codi arian at elusennau sy’n ymateb i argyfwng coronafeirws, daeth Bechgyn Bro Taf ynghyd i’w gefnogi gyda dehongliad o anthem ei gefnogwyr, Titw Tomos Las.

Dyma Gôr y Gleision, gyda pherfformiad hudolus o Pan Fo’r Nos yn Hir gan Ryan Davies.

Y Ffoaduriaid

Na, nid côr yw’r Ffoaduriaid fel arfer ond tîm sy’n cystadlu yn Nhalwrn y Beirdd, Radio Cymru. Ond fe wnaeth y tîm roi cynnig ar gân o bell ar y testun ‘Dyddiad Cau’.

Does dim amheuaeth y cawn weld ambell un o’r rhain yn y sefyll ar eu traed yn y Pafiliwn rhyw ddydd, ond am y tro fe wnawn ni foddhau ar eu gwylio o adref!

Ydych chi wedi gweld perfformiadau ‘o bell’ eraill gan gorau neu fandiau adnabyddus Cymru? Rhowch wybod i ni drwy e-bostio .

Hefyd o ddiddorde:

  • Codi calon drwy godi canu dros y we
  • Sut i gadw eich plant yn brysur gartref

BBC News

Leave a Reply