‘Cymeriad dros ben llestri, caredig, camp’: Cofio Chris Needs


Image caption

Y darlledwr Chris Needs, fu farw 26 Gorffennaf

Beks James, fu’n cyflwyno ar Radio Cymru yn yr un cyfnod â Chris Needs, sy’n cofio ei ffrind talentog a llawn hiwmor fu farw yn ddiweddar.


Cefais y fraint o gwrdd â Chris Needs (neu Chris WWWWW! fel roedd staff BBC Radio Cymru yn ei ‘nabod yng nghanol yr 1990au). Roeddwn i’n darllen newyddion a chyflwyno pecynnau ffrilans i Radio Wales a chyflwyno Beks Ar Y Bît i Radio Cymru yn ystod yr adeg hynny. Dyddiau bishi!

Roedd lot ‘da ni yn gyffredin o’r man cychwyn… cariad angerddol at gerddoriaeth (boed e’n soul, caneuon o sioeau Broadway, cerddoriaeth glasurol, R’n’B… roedd y rhestr yn eang iawn!)

Roedden ni’n dau hefyd ‘da hiwmor tebyg; hiwmor direidus, a SBRI yw’r prif air sy’n dod i’r meddwl pan dwi’n meddwl am yr amser dreuliais ‘da Chris. Roedd dawn unigryw ‘da Chris o nabod a defnyddio hiwmor cartrefol, hiwmor y cymoedd ac roedd hyn yn amlwg iawn ar yr awyr boed yn Gymraeg neu Saesneg.

Cymeriad dros ben llestri, caredig, camp (once met never forgotten) oedd Chris. Petae chi’n cwrdd â Chris am y tro cynta’ bydde chi’n teimlo eich bod wedi ei nabod e erioed! Roedd dawn arbennig ‘da fe i wneud chi deimlo eich bod yn ffrind speshal.

Ma’ radio yn gyfrwng personol, intimate dros ben ac roedd Chris yn medru gwneud i BAWB oedd yn gwrando arno i deimlo eu bod bron iawn yn y stafell ‘da fe.

Darlledwr naturiol a phianydd proffesiynol

, ‘Cymeriad dros ben llestri, caredig, camp’: Cofio Chris NeedsImage copyright
Chris Needs

Fel darlledwraig yn fy ugeiniau ar y pryd a Chris 20 mlynedd yn hŷn na fi fe ddysgais gryn dipyn ganddo… sut oedd bod yn wresog, yn naturiol a chartrefol ar y radio. Roedd e’n wyrthiol yn gwneud hyn.

Er eich bod mewn stiwdio yn siarad a darlledu i filoedd o bobl roedd dawn naturiol ‘da Chris i wneud i’r gwrandäwr deimlo mai mond chi a fe oedd yn cael sgwrs naturiol hamddenol.

Bydde lot fawr o hwyl yn stiwdio Radio Wales a Radio Cymru. DERYN oedd Chris a dwi’n cofio ambell achlysur da Radio Wales pan roeddwn i yn darllen y newyddion cyn sioe Chris Needs yn Saesneg ac roeddwn i’n ‘corpso’ [chwerthin] gymaint am straeon Chris, prin oeddwn i’n medru agor fader y meicroffon i ddarllen y newyddion. Duw a ŵyr beth oedd y gwrandawyr yn meddwl yn ystod a bwletinau newyddion yna!

Roedd Chris yn hynod alluog a thalentog mewn sawl maes. Roedd e’n rhugl mewn tua chwe iaith gan gynnwys Sbaeneg, Almaeneg, Ffrangeg, ac Eidaleg. Doedd dim dal ym mha iaith roedd e’n mynd i’ch cyfarch! Roedd e hefyd yn gerddor hynod – yn bianydd clasurol proffesiynol a fe oedd pianydd Bonnie Tyler am flynyddoedd.

Bonnie Tyler

Roeddwn i wrth fy modd yn clywed am straeon Bonnie ac roedd staff y BBC a’i wrandawyr hefyd ‘da’u llygaid yn lled agored yn gwrando ar straeon dyddiau clwb Val Bon (clwb Gaynor Hopkins/Bonnie Tyler).

, ‘Cymeriad dros ben llestri, caredig, camp’: Cofio Chris Needs

Image caption

Roedd Bonnie Tyler yn un o’r rhai fu’n talu terynged i’w ffrind Chris Needs

Roedd e’n agos iawn ati ac yn ymfalchïo yn y ffaith ei fod wedi bod cymaint o ran o’i siwrne hi. Ar un adeg ar ddiwedd yr 1990au bydde Chris yn gosod piano yn stiwdio Radio Cymru wrth y ddesg cyflwyno bob nos a petai gwrandawyr ishe clywed UNRHYWBETH o gwbl fel cais bydde Chris fel arfer yn medru chwarae cais wrth y glust!

Cefais y fraint o wneud hand overs ‘da Chris ar Radio Cymru am flynyddoedd – roedd e’n gorffen ei sioe ac roeddwn i yn dechrau. Roedd y stiwdio yn aml yn debycach i dŷ bwyta Sbaenaidd gyda selsig, tapas, olives a chaws a dwi’n siŵr roedd gwydred hyfryd o Rioja yn barod iddo ar ôl cyrraedd adre.

, ‘Cymeriad dros ben llestri, caredig, camp’: Cofio Chris Needs

Image caption

Beks James yn darlledu ar Radio Cymru llynedd, a llun cyhoeddusrwydd o’r 1990au

Bu Chris yn byw yn Gibratlar am dipyn ac roedd natur bywyd Sbaeneg yn rial ffefryn! Roedden ni, fel staff – fi, Ffion Hywel a Mair Wwww (Mair Parry Roberts sydd wastad wedi cael ei nabod fel Mair Wwww ers dyddie Chris) – yn edrych ‘mlaen yn arw at buffets Chris!

Hiwmor ffrind gorau

Hiwmor unigryw yw’r peth dwi’n cofio fwya’ am fy ffrind. Hiwmor the pantomime dame, hiwmor ffrind gore pan ma’ popeth yn mynd o chwith. Roedd dawn unigryw ‘da Chris o godi calon pawb ‘da hiwmor – hyd yn oed petai pethau yn galed arno fe.

Bydde fe wastad yn medru codi calon ei wrandawyr a rhoi hwb iddynt, yn enwedig aelodau ei glwb ar Radio Wales yn The Friendly Garden. Roedd Chris yn darlledu yn hwyr y nos ac yn gysur a chwmni arbennig iddynt.

Aeth nifer o aelodau The Garden i Lundain ‘da fe pan dderbyniodd Chris MBE gan y frenhines yn 2005 am ei waith dros elusennau yng Nghymru. Bydd aelodau The Garden yn teimlo gwagle mawr yn eu bywydau.

, ‘Cymeriad dros ben llestri, caredig, camp’: Cofio Chris Needs

Image caption

Chris Needs yn 1996

Er fy mod heb weithio ‘da Chris ers 18 mlynedd, bydd ei ddylanwad yn creu argraff arnaf am byth yn ogystal â’i natur o groesawu fi i’w gartref gyda’i ŵr hyfryd Gabe ‘da llond tŷ o sglods a physgod, tapas, a Rioja! Ac yng ngeiriau Chris, dyna beth oedd “Joio twice” neu hyd yn oed “joio thrice!”

Roedd y ddau ohonom yn torri tir newydd ar Radio Cymru ‘da dywediadau newydd. “Hi Babes” oedd fy nywediad i yn dechrau’r sioe bob nos ac roedd Chris wrth ei fodd yn fy nghyfarch i ‘da “Hi Babes” ar Radio Cymru neu Radio Wales. Nai byth anghofio sut oedd e’n dweud yr ymadrodd! Sôn am joio tynnu coes!

Hoffi antur

Pan sonies i wrth Chris fy mod yn symud i Hong Kong ‘da Ela Mai fy merch fach (oedd yn 16 mis ar y pryd) roedd Chris MOR gyffrous! Er ei fod yn Gymro i’r carn roedd Chris yn hoff o antur ac roedd symud i Asia yn antur go lew i Chris.

Doedd ond lle i un Chris Needs yn y byd yma a bois ma’ fe wedi byw bywyd llawen a llon a ‘di gadael ei farc ar ei gydweithwyr, teulu, gwrandawyr a ffrindie…

Amser i ti “joio twice” nawr Chris Wwwww a gwrando ar Spanish Eyes neu Tina Turner Simply The Best wrth gadw llygaid barcud arnon ni!

Ti’n golled enbyd i Gymru fy nghariad. Cysga’n dawel Chris Wwww.

Hefyd o ddiddordeb:BBC News